คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม
พื้นฐานทางวิศวกรรม
ห้องสมุดความรู้
สารพันความรู้
สารพันความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
อื่น ๆ
สถาบันเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนับสนุนโครงการ
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทยหรือคูเน็ต เป็นเครือข่ายที่มีจำนวนผู้ใช้ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีโรงเรียนเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายนี้มากกว่า หนึ่งพันโรงเรียน ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นครูและนักเรียน และใช้ประโยชน์เพื่อการ ศึกษาเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่า เครือข่ายคูเน็ตจะเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและ เรียกค้นข้อมูลจากทั่วโลกได้แล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่พบคือ  มีข้อมูลหรือเนื้อหา ที่ใช้ประโยชน์กับครูและนักเรียนโดยตรงได้น้อย อีกทั้งยังเป็นภาษาต่าง ประเทศ ทำให้เกิดความเข้าใจได้ยาก และการเรียกใช้ข้อมูลได้ค่อนข้างช้า ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ใช้มักเป็นเรื่องความสนุกเพลิดลินับเป็นปัญหาหนึ่งที่จะ มีผลต่อเด็กและเยาวชนได้แก่ การแพร่ซึมวัฒนธรรมจากต่างชาติ

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครือข่ายคูเน็ต และเป็นจุดน่า สนใจที่จะดึงดูดให้นักเรียนและเยาวชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาเนื้อหาขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อให้เรียกใช้ได้ง่าย รวดเร็ว และตรงตามความต้องการข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จะเป็นเสมือนห้อง สมุดความรู้ที่ใช้งานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อลูกหลานชาวไทยต่อไป

โครงการดิจิตอลไลบารีจึงเป็นโครงการต้นแบบเริ่มต้น และเป็นตัวอย่าง ที่จะชักจูงให้โรงเรียนต่างๆ เข้ามาร่วมโครงการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และเชื่อมโยงเข้าสู่ห้องสมุดดิจิตอลนี้ อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดห้องสมุดเสมือน จริงบนเครือข่ายคูเน็ตสำหรับการใช้งานร่วมกันต่อไป

เนื้อหาที่นำมาใส่ไว้ในโครงการนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนต่างๆ ที่จะร่วมโครงการ โดยเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงมาเพื่อ เป็นตัวอย่างของการสร้างห้องสมุดดิจิตอล ที่จะขยายเพิ่มต่อไปอย่างไม่มี ขอบเขต โดยเน้นเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ คณะผู้ดำเนินการต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานองค์กร และบุคคลที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน เนื้อหาและร่วมจัดทำ และหวังว่า โครงการนี้จะได้รับการขยายผล ให้กว้างขวางต่อไป

student

เกี่ยวกับโครงการ | คอมพิวเตอร์ | คณิตศาสตร์ | เคมี | ชีววิทยา | ฟิสิกส์ | สิ่งแวดล้อม | พื้นฐานทางวิศวกรรม | ห้องสมุดความรู้
| สารพันความรู้สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย | สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ | อื่น ๆ | สถาบันร่วมโครงการ | ผู้สนับสนุนโครงการ


Copyright © 1999 by NECTEC. All Rights Reserved.