โครงการ
สารพันความรู้ สู้วิกฤติ เศรษฐกิจไทย


โครงการ
จุดมุ่งหมายของโครงการ
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำทำให้มีผู้คนจำนวนมากต้องออกจากงานและกลับถิ่นฐานเดิม การทำมาค้าขายต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นและยอดขายที่ลดลง สภาพเช่นนี้ทำให้มีประชาชนคนไทยจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ต้องหางานทำใหม่ บางคนต้องหันกลับไปทำอาชีพทางด้านเกษตรกรรม สำหรับผู้ที่ทำงานประจำต้องหันมาหาทางลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ต้องอยู่กันอย่างประหยัดมากขึ้น

จากสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลและบริหารเครือข่ายนนทรีเชื่อมโยงต่ออินเทอร์เน็ต เล็งเห็นว่าหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงควรจะรวบรวมข้อมูล ความรู้ทางด้านการเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นรายได้เสริม หรือเพื่อประกอบอาชีพยามยาก รวมทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงดำเนินการโครงการ "สารพันความรู้ สู้วิกฤติ เศรษฐกิจไทย" โดยนำความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนยามยากนี้ เก็บรวบรวมเข้าไว้ในรูปโฮมเพจ เพื่อให้มีการเรียกค้นได้ง่าย

โครงการ "สารพันความรู้ สู้วิกฤติ เศรษฐกิจไทย" เป็นโครงการที่เน้นเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนคนไทย โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเกษตร การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ที่ทำให้เกิดอาชีพ การเสริมรายได้

  2. เป็นห้องสมุดความรู้ที่สามารถเพิ่มเติมความรู้ และขยายต่อเป็นห้องสมุดดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

  3. เป็นสื่อในการนำความรู้ของเหล่าคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนคนไทย

  4. เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มีการปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ตรงตามต้องการ

  5. เพื่องานวิจัยที่จะหารูปแแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมและกระจายความรู้ในแนวใหม่ ตลอดจนประเมินผลเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดทำโมเดลการส่งเสริมและฝึกอบรมแนวใหม

จัดทำโฮมเพจโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาคม 2541