พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2016
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.225.38.176

ค้นหา

ค่าย จุดประกายคิด วิทย์เพื่อน้อง

กิจกรรมค่าย จุดประกายคิด วิทย์เพื่อน้อง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนพระครูวิทยา โดยมีนักเรียนชั้น ป. 4 - 5 - 6  จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม

พิธีไหว้ครู 2558

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม ในวันที่่ 12 มิถุนายน 2558

จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 4 เมษายน 2558

ขอเชิญชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสังเกตการณ์ "จันทรุปราคาเต็มดวง" ในวันที่ 4 เมษายน 2558 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556

ออนซอนฟิสิกส์ ได้ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.32  คลิกดูภาพ

 • ค่าย จุดประกายคิด วิทย์เพื่อน้อง

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2016 เวลา 03:33 น.
 • พิธีไหว้ครู 2558

  วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 03:29 น.
 • จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 4 เมษายน 2558

  วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 03:16 น.
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 22:45 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556

  วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 21:51 น.

การนำไฟฟ้า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
 
 
การนำไฟฟ้า

ตัวนำไฟฟ้า เป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

การนำไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนอิสระ

ไอออนบวก ไอออนลบ

กระแสไฟฟ้าในตัวนำ

I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

Q = จำนวนประจุทั้งหมด มีหน่วยเป็นคูลอมบ์

t = เวลาที่อนุภาคเคลื่อนที่ผ่าน มีหน่วยเป็นวินาที

n = จำนวนอิเลคตรอนอิสระในหนึ่งหน่วยปริมาตร

ของตัวนำ

e = ประจุไฟฟ้าของอิเลคตรอน = 1.6x10-19 คูลอมบ์

v = ความเร็วของอิเลคตรอนในตัวนำ หน่วยเป็น

เมตร/วินาที

A = พื้นที่ภาคตัดขวางของตัวนำ หน่วยเป็น

ตารางเมตร

ทิศของกระแสไฟฟ้าจะมีทิศทางไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า

หรือจากจุด ที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

แต่จะมีทิศทางตรงข้ามกับกระแสอิเลคตรอน(ประจุลบ)

กฎของโอห์ม

"เมื่ออุณหภูมิคงที่ ค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

ในตัวนำ จะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง

ปลายทั้งสองของตัวนำนั้น"

V = IR

V = ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

R = ความต่านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม

ความต้านทานและสภาพต้านทาน

R = ความต้านทาน 

 สภาพต้านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม-เมตร

เป็นความยาว มีหน่วยเป็นเมตร (m)

A = พื้นที่หน้าตัด มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m2)

ค่าสภาพต้านทานของโลหะแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากัน

แต่ชนิดเดียวกันจะเท่ากันเสมอ

ความนำไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า

สารใดที่มีความต้านทานมากจะยอมให้กระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านได้น้อย แสดงว่าสารนั้นมีความนำไฟฟ้าน้อย

ความนำไฟฟ้าจะเป็นส่วนกลับของความต้านทาน

ความนำไฟฟ้า มีหน่วยเป็นซีเมนต์ (S)

สภาพนำไฟฟ้า โดยสารใดที่มีสภาพต้านทานมาก

จะมีสภาพนำไฟฟ้าน้อย จะเป็นส่วนกลับของสภาพต้าน

ทาน มีหน่วยเป็นซีเมนต์ต่อ เมตร

สภาพนำไฟฟ้า

อุณหภูมิกับความต้านทาน

อุณหภูมิยิ่งสูงความต้านทานก็จะมากขึ้น ซึ่งจะเป็น

ไปตามความ สัมพันธ์

R = ความต้านทานที่อุณหภูมิ t oC

R0 = ความต้านทานที่อุณหภูมิ 0 oC

t = อุณหภูมิ

สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน

การต่อตัวต้านทาน

การต่อตัวต้านทาน แบ่งออกเป็น 3 วิธีคือ

1. การต่อแบบอนุกรม เป็นการนำเอาตัวต้านทานมา

ต่อกันตามยาว

R1 , R2 , R3 - ความต้านทานที่นำมาต่อแบบอนุกรม

V1 , V2 , V3 - ความต่างศักย์ที่วัดได้บน R1 , R2 , R3

I1 , I2 , I3 - กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R1 , R2 , R3

สรุปได้ดังนี้

1. Rรวม หรือ RAB = R1 , R2 , R3

2. Iรวม หรือ IAB = I1 = I2 = I3

3. Vรวม หรือ VAB = V1 + V2 + V3 = I1R1 + I2R2 + I3R3

2. การต่อแบบขนาน เป็นการนำความต้านทานแต่ละ

ตัวมาเรียงซ้อนกัน โดยจะไปรวมกันที่ปลายแต่ละข้าง

R1 , R2 , R3 = ความต้านทานที่นำมาต่อแบบขนาน

I = กระแสรวมที่ไหลเข้า

VAB = ความต่างศักย์รวม

สรุปได้ดังนี้

2. Iรวม = IAB = I1 + I2 + I3

3. Vรวม = VAB = V1 = V2 = V3

ดังนั้น I1R1 = I2R2 = I3R3

3. การต่อแบบ Wheatstone Bridge ประกอบด้วยความ

ต้านทาน 5 ตัว ถ้าวงจรสมดุล จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล

ผ่าน R5

แรงเคลื่อนไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้า เป็นแรงดันไฟฟ้าของเซลล์ที่จะดัน

ให้กระแสไฟ ฟ้าไหลได้ครบวงจร

E = VR + Vr และ V = IR

E = I (R + r)

E = แรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

I = กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร มีหน่วย

เป็นแอมแปร์

R = ความต้านทานภายนอก มีหน่วยเป็นโอห์ม

r = ความต้านทานภายใน มีหน่วยเป็นโอห์ม

การต่อเซลไฟฟ้ากระแสตรง

1. ต่อแบบอนุกรม

Eรวม = E1 + E2 + E3 + E4

rรวม = r1 + r2 + r3 + r4

E = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ถ้ามีเซลต่อกลับขั้วต้องคิดเครื่อง

หมายเป็นลบ(-)

r = ความต้านทานภายใน

n = จำนวนเซล

R = ความต้านทานภายนอก

2. ต่อแบบขนาน

Eรวม = E1 = E2 = E3

rรวม =

กฎของเคอร์ชอฟฟ์

1. ในวงจรกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าทั้ง

หมด ณ จุดหนึ่ง = กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากจุดนั้น

I = I1 + I2 + I3

2. ในวงจรไฟฟ้าที่ครบวงจร ผลบวกทางพีชคณิตของ

ผลคูณ ระหว่างกระแสไฟฟ้า กับความต้านทานในวงจรนั้น

= แรงเคลื่อนไฟฟ้า รวมตลอดทั้งวงจรนั้น

อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า

1. แอมมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมาจากแกล

แวนอมิเตอร์ จะมีความต้านทานน้อน เพื่อวัดกระแสได้

มาก ๆ ใช้วัดกระแสไฟฟ้าโดยการต่อแบบอนุกรม

2. โวลต์มิเตอร์ ใช้วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยนำ

ไปต่อแบบ ขนานกับวงจรโวลต์มิเตอร์ที่ดีจะต้องมีความ

ต้านทานมากเพื่อกระแสไฟ ฟ้าผ่านได้น้อย

Iรวม = IS = Ig

Vรวม = VS + Vg

= ISRS + IgRg

V = I (RS + Rg)

พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

W = พลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล

Q = ประจุไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า

V = ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเครื่องใช้

ไฟฟ้า

I = กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลา t

วินาที

R = ความต้านทาน

t = เวลา

กำลังไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ถูกเปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วย

เวลา มีหน่วยเป็นวัตต์หรือจูล/วินาที

P = กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

 

 

 

เขียนความคิดเห็นของคุณ

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptEmailImageHyperlinkOrdered listUnordered listQuoteCodeHyperlink to the Article by its id
ชื่อผู้เขียน:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:
  รหัส
กรอกรหัส:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 :: GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E 
E-mail :: phaithul@hotmail.com