เสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.224.91.58

ค้นหา

ฝนดาวตก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ขอเชิญร่วมกิจกรรม ชม "ฝนดาวตกเจมินิดส์"...คืนวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 - 06.00 น. ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ...อัตราการตก 120 ดวงต่อชั่วโมง

ชมปรากฏการณ์ Super Moon ดวงจันทร์ขนากปรากฏใหญ่ที่สุดในรอบปี

 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และ บุรีรัมย์คาลเซิล ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม ชมปรากฏการณ์ Super Moon ดวงจันทร์ขนากปรากฏใหญ่ที่สุดในรอบปี ในวันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 17.00 - 21.00 น. ณ บุรีรัมย์คาสเซิล ด้านหลังสนามไอโมบายสเตเดี้ยม

 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.
 • จันทรุปราคาเต็มดวง” (Total Lunar Eclipse)

  วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 04:13 น.
 • ดวงจันทร์ดวงใหญ่ในรอบปี 2561

  วันพุธที่ 03 มกราคม 2018 เวลา 03:37 น.
 • ฝนดาวตก

  วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 04:18 น.
 • ชมปรากฏการณ์ Super Moon ดวงจันทร์ขนากปรากฏใหญ่ที่สุดในรอบปี

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:44 น.

การนำไฟฟ้า

บทความฟิสิกส์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
 
 
การนำไฟฟ้า

ตัวนำไฟฟ้า เป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

การนำไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนอิสระ

ไอออนบวก ไอออนลบ

กระแสไฟฟ้าในตัวนำ

I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

Q = จำนวนประจุทั้งหมด มีหน่วยเป็นคูลอมบ์

t = เวลาที่อนุภาคเคลื่อนที่ผ่าน มีหน่วยเป็นวินาที

n = จำนวนอิเลคตรอนอิสระในหนึ่งหน่วยปริมาตร

ของตัวนำ

e = ประจุไฟฟ้าของอิเลคตรอน = 1.6x10-19 คูลอมบ์

v = ความเร็วของอิเลคตรอนในตัวนำ หน่วยเป็น

เมตร/วินาที

A = พื้นที่ภาคตัดขวางของตัวนำ หน่วยเป็น

ตารางเมตร

ทิศของกระแสไฟฟ้าจะมีทิศทางไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า

หรือจากจุด ที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

แต่จะมีทิศทางตรงข้ามกับกระแสอิเลคตรอน(ประจุลบ)

กฎของโอห์ม

"เมื่ออุณหภูมิคงที่ ค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

ในตัวนำ จะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง

ปลายทั้งสองของตัวนำนั้น"

V = IR

V = ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

R = ความต่านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม

ความต้านทานและสภาพต้านทาน

R = ความต้านทาน 

 สภาพต้านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม-เมตร

เป็นความยาว มีหน่วยเป็นเมตร (m)

A = พื้นที่หน้าตัด มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m2)

ค่าสภาพต้านทานของโลหะแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากัน

แต่ชนิดเดียวกันจะเท่ากันเสมอ

ความนำไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า

สารใดที่มีความต้านทานมากจะยอมให้กระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านได้น้อย แสดงว่าสารนั้นมีความนำไฟฟ้าน้อย

ความนำไฟฟ้าจะเป็นส่วนกลับของความต้านทาน

ความนำไฟฟ้า มีหน่วยเป็นซีเมนต์ (S)

สภาพนำไฟฟ้า โดยสารใดที่มีสภาพต้านทานมาก

จะมีสภาพนำไฟฟ้าน้อย จะเป็นส่วนกลับของสภาพต้าน

ทาน มีหน่วยเป็นซีเมนต์ต่อ เมตร

สภาพนำไฟฟ้า

อุณหภูมิกับความต้านทาน

อุณหภูมิยิ่งสูงความต้านทานก็จะมากขึ้น ซึ่งจะเป็น

ไปตามความ สัมพันธ์

R = ความต้านทานที่อุณหภูมิ t oC

R0 = ความต้านทานที่อุณหภูมิ 0 oC

t = อุณหภูมิ

สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน

การต่อตัวต้านทาน

การต่อตัวต้านทาน แบ่งออกเป็น 3 วิธีคือ

1. การต่อแบบอนุกรม เป็นการนำเอาตัวต้านทานมา

ต่อกันตามยาว

R1 , R2 , R3 - ความต้านทานที่นำมาต่อแบบอนุกรม

V1 , V2 , V3 - ความต่างศักย์ที่วัดได้บน R1 , R2 , R3

I1 , I2 , I3 - กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R1 , R2 , R3

สรุปได้ดังนี้

1. Rรวม หรือ RAB = R1 , R2 , R3

2. Iรวม หรือ IAB = I1 = I2 = I3

3. Vรวม หรือ VAB = V1 + V2 + V3 = I1R1 + I2R2 + I3R3

2. การต่อแบบขนาน เป็นการนำความต้านทานแต่ละ

ตัวมาเรียงซ้อนกัน โดยจะไปรวมกันที่ปลายแต่ละข้าง

R1 , R2 , R3 = ความต้านทานที่นำมาต่อแบบขนาน

I = กระแสรวมที่ไหลเข้า

VAB = ความต่างศักย์รวม

สรุปได้ดังนี้

2. Iรวม = IAB = I1 + I2 + I3

3. Vรวม = VAB = V1 = V2 = V3

ดังนั้น I1R1 = I2R2 = I3R3

3. การต่อแบบ Wheatstone Bridge ประกอบด้วยความ

ต้านทาน 5 ตัว ถ้าวงจรสมดุล จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล

ผ่าน R5

แรงเคลื่อนไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้า เป็นแรงดันไฟฟ้าของเซลล์ที่จะดัน

ให้กระแสไฟ ฟ้าไหลได้ครบวงจร

E = VR + Vr และ V = IR

E = I (R + r)

E = แรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

I = กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร มีหน่วย

เป็นแอมแปร์

R = ความต้านทานภายนอก มีหน่วยเป็นโอห์ม

r = ความต้านทานภายใน มีหน่วยเป็นโอห์ม

การต่อเซลไฟฟ้ากระแสตรง

1. ต่อแบบอนุกรม

Eรวม = E1 + E2 + E3 + E4

rรวม = r1 + r2 + r3 + r4

E = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ถ้ามีเซลต่อกลับขั้วต้องคิดเครื่อง

หมายเป็นลบ(-)

r = ความต้านทานภายใน

n = จำนวนเซล

R = ความต้านทานภายนอก

2. ต่อแบบขนาน

Eรวม = E1 = E2 = E3

rรวม =

กฎของเคอร์ชอฟฟ์

1. ในวงจรกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าทั้ง

หมด ณ จุดหนึ่ง = กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากจุดนั้น

I = I1 + I2 + I3

2. ในวงจรไฟฟ้าที่ครบวงจร ผลบวกทางพีชคณิตของ

ผลคูณ ระหว่างกระแสไฟฟ้า กับความต้านทานในวงจรนั้น

= แรงเคลื่อนไฟฟ้า รวมตลอดทั้งวงจรนั้น

อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า

1. แอมมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมาจากแกล

แวนอมิเตอร์ จะมีความต้านทานน้อน เพื่อวัดกระแสได้

มาก ๆ ใช้วัดกระแสไฟฟ้าโดยการต่อแบบอนุกรม

2. โวลต์มิเตอร์ ใช้วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยนำ

ไปต่อแบบ ขนานกับวงจรโวลต์มิเตอร์ที่ดีจะต้องมีความ

ต้านทานมากเพื่อกระแสไฟ ฟ้าผ่านได้น้อย

Iรวม = IS = Ig

Vรวม = VS + Vg

= ISRS + IgRg

V = I (RS + Rg)

พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

W = พลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล

Q = ประจุไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า

V = ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเครื่องใช้

ไฟฟ้า

I = กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลา t

วินาที

R = ความต้านทาน

t = เวลา

กำลังไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ถูกเปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วย

เวลา มีหน่วยเป็นวัตต์หรือจูล/วินาที

P = กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

 

 

 

เขียนความคิดเห็นของคุณ

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptEmailImageHyperlinkOrdered listUnordered listQuoteCodeHyperlink to the Article by its id
ชื่อผู้เขียน:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:
  รหัส
กรอกรหัส:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit