อังคาร, พฤษภาคม 18, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.236.122.9

ค้นหา

สมาชิก ปี 2549 (รุ่นก่อตั้ง)

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

 
สมาชิก ปี 2549  รุ่นก่อตั้ง

 

นายกฤษฎา   สวัสดิ์รัมย์ นายประภาศ   ปัตตาลาโพธิ์
นายคุณากร   อุดม นายมารุต   แกล้วกล้า
นายนิคม  ดีรบรัมย์ นายวรุฒ   บุตรศรีภูมิ
นางสาวกาญจนา   สมดวงศรี นายสมหมาย   สิงห์ทอง
นางสาวจิราพร   เอื้อเฟื้อ นางสาวรัตติยา  โลแพทย์
นางสาวจิราวรรณ   มิ่งขวัญ นางสาวรุ่งนภา   ประวันเนย์
นางสาวจุรีรัตน์   สมสอง นางสาวรุ่งอรุณ   ดวงจิตร
นางสาวธิราภรณ์   ไชยหงษ์ นางสาววาริณี   คุณวงค์
นางสาวธีรพร  ก้อนรัมย์ นางสาววิมลรัตน์  โชติมุข
นางสาวปัทมา   ตระกูลรัมย์ นางสาวศิริรัตน์   ดัดถุยาวัตร
นางสาวพจนีย์  เหยียบคาย นางสาวศิวากร   ดูรูปรัมย์
นางสาวพรพรรณ   พูนผล นางสาวสาวิตรี   เหลาสา
นางสาวพรสวรรค์   ศิริพงษ์ นางสาวอุปฐาพร   จุมศิล
นางสาวพัชรินทร์   ตะคอนรัมย์ นางสาวเยาวลักษณ์  จบศักดิ์สาย
นางสาวอรทัย   เสริมชัยรัตน์ นางสาวจารุดี   ทองคำ
นางสาวดวงมณี   แท่นคำ นางสาวรัตนาภรณ์  เจริญรัมย์

 

 

 

 
 

นายคมกฤษณ์   คำบาง นายบัลลังก์  บุญศีรรัมย์
นายจักรพันธ์   ขันติวงศ์ นายวีรศักดิ์  เดือนแจ้งรัมย์
นายณัฐพล  ศิขิรัมย์ นายวิชัย   ศิขิรัมย์
นายพงษธร   โพธิ์บอน นางสาวประภาวดี   จันทรโส
นางสาวนัฐกานต์   คำต้น นางสาวพิมพ์จันทร์    พิมพ์นนท์
นางสาวธิติมา   อ่อนรัมย์ นางสาวราตรี   อิ้วรัมย์
นางสาวนภาวรรณ   ยุติธรรม    นางสาววีรยา  จันทร์คำ
นางสาวนารี  บุญมาก นางสาวศิริวรรณ   มีโคตรกอง
นางสาวน้ำผึ้ง   แจ้งจีน นางสาวสุนารี   อุดม
นางสาวปราณี   ทนทาน นางสาวสุนิศา   สุมาลี   
นางสาวปาริฉัตร   พาจำปา นางสาวสุวรรณา   ดีจันทร์หอม
นางสาวพิกุลแก้ว  ทองคำ นางสาวสุวิมล  นนตะสี
นางสาวพิมพร   ควินรัมย์ นางสาวอรัญญา  แก้วธานี
นางสาวมะปราง   ปูดวงรัมย์ นางสาวอริศรา   อุดมศรี
นางสาวมะลิ   สาหับ นางสาวบุญยานุช  ประกอบกิจ
นางสาวเมตตา   ก่อแก้ว นายจักรพันธ์  คะเลารัมย์
นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยหงษ์ นางสาวอรพรรณ  บุ้งทอง
นางสาววิลาวัณย์   เข่าผักแว่น  

 

 

 

นายเกรียงไกร  พันธ์รัมย์ นายวีรชน  ศรีวาท
นายณัตพงษ์  หมั่นประโคน นางสาวเตือนใจ  มีโคตรกอง
นายประกาย  ปักเคทัง นางสาววาสนา  แดนราบรัมย์
นางสาวกัญญาพัชร  สูบไธสง นางสาววิกานดา   สิงขรณ์
นางสาวเจนจิรา  ปานภักดี นางสาวสมพร  สมัคค้า
นางสาวดวงสุดา   พิมพ์นนท์ นางสาวสุกัญญา  คล้ายเกิด
นางสาวนิภาพร  บุญเทศ นางสาวสุวิษา  แคว้นไธสง
นางสาวประภัสสร   อ่อนรัมย์ นางสาวอรุณวรรณ  เกตุแก้ว
นางสาวพัชรา   คำชนาม นางสาวอังคณา   เถาบุญ
นางสาวมณีรัตน์  ทับไทยดี นางสาวอังคณา   ปุริโส
นางสาวสาลินี  มีโคตรกอง นางสาวอุทัย  สมแสน
นายคาวี  นาคาธ ร นายวิชาญ  ประจำ
นายวิศวพล  มาคุณ  

 

 

 

 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit