อังคาร, พฤษภาคม 18, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.236.122.9

ค้นหา

สมาชิก ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

นายชาญชัย  สุทธะโส

นายทีปกร  ปะวะเสนะ
นายนมัสการ  ปักกุลนันท์
นายสุรยุทธ  ฝ่ายเทศ
นางสาวณัฐนันท์  กาปัญญา
นางสาวธรรมิกา  น้อยหนองสวง
นางสาวนรีกานต์  ภูกัน
นางสาวนัฐกาญจน์   ดีช่วย
นางสาวนันทิกานต์  ลิอ่อนรัมย์
นางสาวปวันรัตน์  วัลลา
นางสาวพัชสุดา  แก้วเลื่อน
นางสาวลัดดา  บำรุงเอื้อ
นางสาววนารี  เจริญรัมย์
นางสาววรดา  คะรัมย์
นางสาววาสนา  สร้อยสาริกา
นางสาวสิดาพร  ดวงจิตร
นางสาวสุพรรษา  จันพลแสน
นางสาวสุมิตรา  สียางนอก

นางสาวอังคณา  คำใส

นายกิตติชัย  แนวไธสง
นายธวัชชัย  ยอดประทุม
นายปริญญา  บุญครอบ
นายรณกร  ปักกาสาร
นายสิโรดม    ชัยศรี
นางสาวกนกพรรณ  เทียนขาว
นางสาวขวัญจิรา  เนตตาฝาง
นางสาวคณิตา  มงคล
นางสาวเจนจิรา   ภูเขียว
นางสาวนิศารัตน์  แก้วพา
นางสาวนุชนาฎ  นันท์พันธ์
นางสาวปราถนา  โพธิสว่าง
นางสาวพรทิพย์   สุขอินทร์
นางสาวพิมพ์ประภา  ดีโพธิ์รัมย์
นางสาววิชุดา  ทาบัณดิษฐ์
นางสาวสุดารัตน์  แดนรับรัมย์
นางสาวสุรีมาศ  ซาวงศ์
นางสาวหทัยทิพย์  ยอดแก้ว

นางสาวอรอุมา  อึ่งน้อย

นายฉัตรชัย  ใสไธสง
นายณัฐพล  จั้นพลแสน
นายพีรพล  ศรีริต
นายภควัตร์  เกษหอม
นางสาวกรกมล  พันธ์มุก
นางสาวกุลสตรี  สาวะบุญ
นางสาวจันทกานต์  พวงเพ็ชร
นางสาวชลลดา  อ้นไธสง
นางสาวณัฐธิดา  สระแก้ว
นางสาวพัชรีพร  พาจำปา
นางสาวรุ่งนภา  นามวิชัย
นางสาววิจิตรา  นิพิมาย
นางสาวศศินา  ปาปะไพ
นางสาวศิรินทิพย์  วงศ์อาสา
นางสาวสวรส  พรมเสนา
นางสาวสุดารัตน์   ศิขิรัมย์
นางสาวสุธิดา  บาลรัมย์
นางสาวสุวิภา  โสระเม็ก
นางสาวอรวี  แม้นรัมย์

นางสาวอาภาพร  ชัยประเสริฐ

นายขุนทิพย์  นิระพงษ์
นายญาณวุฒิ  แสงวงศ์
นายศักดา  ทองด้วง
นายสามารถ  แนมขุนทศ
นายเอกทิพย์   ดีโชว์รัมย์
นางสาวเจนสุฎารัตน์  สาวิสัย
นางสาวช่อผกา   ปินะการัง
นางสาวฐิตา  อ่อนสลวย
นางสาวดุจเดือน  ดูเรืองรัมย์
นางสาวตวงรัตน์  ตีนทอง
นางสาวธนพร  ขุนคิ้ม
นางสาวน้ำทิพย์  เผนโคกสูง
นางสาวบุษกร  ทินนารัมย์
นางสาววรรณี  มีโคตรกอง
นางสาววันเพ็ญ  คงรีรัมย์
นางสาวศุภธิดา  ขาวสุข
นางสาวสร้อยลัดดา  บังแสง
นางสาวสิริมา  นาคาธร
นางสาวสุนิษา  ดินราบรัมย์


ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit