เสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.224.91.58

ค้นหา

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

บทความน่ารู้ทั่วไป

User Rating: / 46
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2
3
4
5
6
7
8
9
ทุกหน้า

 
บทนำ

ความเป็นมา

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2554 : 1-2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ประกอบกับ ก.ค.ศ. กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ซึ่งระบุว่าต้องได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยระบุให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาหรือ หน่วยงานอื่นดำเนินการจัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

1.  จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

1.1 เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ

1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

1.3 สามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ครู ชำนาญการพิเศษ

2.  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

2.1 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ                      จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2.1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

2.1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ

2.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ             การปฏิบัติงานของครูชำนาญการพิเศษ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2.2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู

2.2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผลกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ระยะเวลาในการพัฒนา

ใช้เวลาในการพัฒนาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ณ หน่วยดำเนินการพัฒนา


ความคิดเห็น (8)
ได้ความรู้มากค่ะ
8 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 02:17 น.
kru nooker
ขอบคุณมากๆนะคะ
ขอบคุณคะ
7 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2015 เวลา 05:46 น.
ภูสิตา
ขอบคุณคะ
เยี่ยมจริงๆ ค่ะ
6 วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 14:01 น.
chadaporn

ขอบคุณมากนะคะ

ขอบคุณ
5 วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 06:47 น.
chadaporn

ขอบคุณนะ ดีมากๆๆ ครับ

งานนั้น
4 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เวลา 12:03 น.
chadaporn

ยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุณครับ
3 วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม 2013 เวลา 00:48 น.
chadaporn

ขอบคุณมากครับ ดีมากๆ ครับ

ขอบคุณ
2 วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 06:21 น.
ครูบนดอย
ขอบคุณมาก มากที่สุดในความมีน้ำใจ อันล้นเหลือ
การค้นคว้าด้วยตนเอง
1 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 06:14 น.
chadaporn

เป็นข้อความที่ดีมาก ขอบคุณ

เขียนความคิดเห็นของคุณ

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptEmailImageHyperlinkOrdered listUnordered listQuoteCodeHyperlink to the Article by its id
ชื่อผู้เขียน:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:
  รหัส
กรอกรหัส:

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit