อังคาร, มีนาคม 31, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.235.30.155

ค้นหา

สมาชิก 2554

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

 
สมาชิก ปีการศึกษา  2554

นายเจษฎา  ทองภูวงค์          นายธีรรัตน์  กันหา
นายพงศ์พณิช  ปะนาตัง         นายวัชระ  ปักกะสัง
นางสาวกัลญาณี  คงประโคน   นางสาวเกศวดี  ศิริเกตุ
นางสาวจำเนียร  ทับไธสง      นางสาวจิราพร  สลุพพล
นางสาวเจนจิรา  สีหาบุญลี     นางสาวติยานุช  คะรัมย์
นางสาวนวลอนงค์  แก้วหล่อ   นางสาวปนัดดา  ปุยะติ
นางสาวปริตา  สุวรรณวิจิตร    นางสาวพรณิภา  เหยียบคาย
นางสาวภาวิณี  วรสาร           นางสาวยุวเรศ  พรหมบุตร
นางสาวรัตนาวดี  แก้วจุมพล    นางสาววีรยา  ปูดวงรัมย์
นางสาวศิริยากร  โพธิ์กระสังข์  นางสาวสุดารัตน์  เชยรัมย์
นางสาวสุมิตรา  แสนรัมย์       นางสาวหฤทัย  แสนโคตร
นางสาวอรัญญา  ดีเลิศรัมย์     นางสาวอัจฉรา  ทาทอง
นางสาวอารีญา  สัวรัมย์         นายชัชวาล  ชูเกษม    
นายนรินทร์  ยอดกุล             นายเรวัต  บุญเลิศ    
นายอภิรักษ์  ศิขิรัมย์             นางสาวกุลสตรี  ดีรมรัมย์    
นางสาวจันทร์สุดา  ชิดรัมย์     นางสาวจิราพร  สมุติรัมย์    
นางสาวเจนจิรา  ช่างไถ        นางสาวณัฐธิรา  เพียรอดวงศ์    
นางสาวนฤมล  งามพิศ          นางสาวเบญจมาศ  คำสุวรรณ    
นางสาวปริฉัตร  พลเยี่ยม       นางสาวปวีณา  ฉวีรัมย์    
นางสาวภาวิณี  ทบเนตร        นางสาวมณีรัตน์  รอดเขียน    
นางสาวรัตติกานต์  ศิขิรัมย์     นางสาววิลาวัณย์  รอดเกตุ    
นางสาวศิรินภา  พิกาศ          นางสาวศิริรัตน์  เจตนเสน    
นางสาวสุณิสา  เกิดวิชัย        นางสาวสุรางคณา  ทองจันทร์    
นางสาวอรณี  ติลาโพธิ์          นางสาวอรัญญา  เทียนเพชร    
นางสาวอัญธิกา  โอชารส      นางสาวอารีรัตน์  พรมสนาม    

 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit