อังคาร, พฤษภาคม 18, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.236.122.9

ค้นหา

สมาชิก ปี 2553

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

 

 
สมาชิก ปีการศึกษา  2553

 

นายกฤษฎา  อาญาเมือง นายพีระยุทธ  สมบูรณ์
นายกฤษฎางค์   วรรณวิจิตร นายศักดิ์ชัย   สารเป็น
นายขวัญ  จำปาหอม นายสุรศักดิ์  ดูเรืองรัมย์
นายนัฐพล  ดาวเรืองรัมย์ นายสุวัจน์  จันพลแสน
นายนิติกร  ไชยรัมย์ นายอภิสิทธิ์  คำพงษ์
นางสาวกิดาการ  บัวนุช นางสาวพานทอง  ไชยอินทร์
นางสาวจิราพร  ศรีวาลี นางสาวพิมพ์ประภา  สมคะเนย์
นางสาวจุฑามาศ  คำชะนาม นางสาวเพชรดารา  จริยา
นางสาวชฎาพร  สะอาด นางสาวมนต์นภา  ยี่รัมย์
นางสาวชลธิชา   นามพิชัย นางสาวยุวรีย์  ก้อนรัมย์
นางสาวชลธิชา  อุไรแข นางสาวรพีพรรณ  สุวรรณสัมฤทธิ์
นางสาวชาลิดา  เนื้อจันทา นางสาววราภรณ์  อ่อนหนองหว้า
นางสาวทิพย์สุดา  ฝ่ายเทศ นางสาววิจิตรา  งิบสูงเนิน
นางสาวนริศรา   สำเร็จ นางสาววีรวรรณ   ดาวดายรัมย์
นางสาวปรียาพร  แสนมณี นางสาวสมาพร  บัวลอย
นางสาวพรพิมล  ธรรมชาติ นางสาวสุดารัตน์   วิละพันธ์
นางสาวพรพิมล  พุทธานุ นางสาวสุทธินีย์  เกษอินทร์
นางสาวพลอยเพชร   สมแสน นางสาวอาภัสรา    จันทร์งาม
นางสาวพัชราภรณ์  อินทร์ศร นางสาวอารีรัตน์  ชัยสุวรรณ์

 

 

 
 

นายกฤษดา  ด้วงพวง นายพิชิตพล  รอดวัณโณ
นายจักรพงษ์  จันทะมาส นายศรศักดิ์   ปานทอง
นายจักรพรรณ   จันทะเมนชัย นายสมเกียรติ   ใจตรง
นายณรงค์ชัย  ชำนาญพนา นายสิทธิกร  สหัสวาปี
นายนพพล   พูนผล นายสุกฤษฎิ์  อาจริยาตุรภัทร
นางสาวกันยา  ปูดวงรัมย์ นางสาวน้ำผึ้ง   สลุบพล
นางสาวกัลยา  พันธไชย นางสาวใบเฟริ์น  ชวูรัมย์
นางสาวกาญจนา  อุณศรี นางสาวปริญญา  สุทธิบาล
นางสาวกิ่งแก้ว  จันทราช นางสาวเพ็ญนภา  ศรีไพร
นางสาวขวัญฤทัย  วอแพง นางสาวภัทราพร   ชาติพันจันทร์
นางสาวจันทร์จิรา  แย้มศรี นางสาวมาศดิษฐ์  ธรรมสุข
นางสาวจิตรอารี  ปะวะศรี นางสาววรพร   แคว้นไธสง
นางสาวจุฑารัตน์   พวงเพชร นางสาวสุการัตน์  ปัสสาตา
นางสาวชลธิชา  ศรีษะคำ นางสาวสุพัตรา   ไชยโคตร
นางสาวชลาลัย  ปาสานัย นางสาวสุรางคณา   ใจหาญ
นางสาวณัฐกานต์  ชาติกังวาลสนธ์ นางสาวอนุสรา   นิคงรัมย์
นางสาวดารารัตน์   คะรุรัมย์ นางสาวธัญญาวดี  เสนสาย
นางสาวทัฐดารัช   พลภูเมือง  
นางสาวธนาภรณ์  แก้วกล้า  

 

 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit