เสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.224.91.58

ค้นหา

โปรแกรมคำนวณ ค่า T Score (ก.ค.ศ.3) - T score

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 30
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
โปรแกรมคำนวณ ค่า T Score (ก.ค.ศ.3)
T score หน้า 2
T score หน้า 3
ทุกหน้า

การตัดเกรด

การกระจายของความถี่ของคะแนนผู้เข้าสอบจะมีลักษณะเป็น โค้งปกติ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน % พื้นที่ใต้เส้นโค้งสะสม คะแนน Z และคะแนน T แสดงเปรียบเทียบ ได้ดังรูป

 

 

ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะกรณีแบ่งการตัดเกรดออกเป็น 5 เกรด คือ A, B, C, D และ F (ถ้าจะแบ่งเกรดให้เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F เพียงซอยย่อยบริเวณของแต่ละเกรดออกเป็น สองส่วนเท่านั้น )

จากตัวอย่าง ในการสอบวิชาหนึ่ง จำนวนนักศึกษา 20 คน ได้คะแนนสอบ ดังนี้

24, 20, 15, 12, 24, 27, 14, 18, 20, 19, 23, 20, 21, 20, 23, 24, 25, 20, 17, 15

เมื่อแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติแล้วจะได้ดังตาราง ( ดูวิธีการในหัวข้อ การคำนวณ คะแนนทีปกติ)

 

เมื่อผู้ใช้เลือกตัดเกรด A, B, C, D, F

หาพิสัย (Range) ของคะแนน ในที่นี้คือ

(คะแนนทีปกติค่าสูงสุด – คะแนนทีปกติค่าต่ำสุด)/ จำนวนเกรดที่จะตัด

= (70 -30) / 5 = 8

คะแนนทีปกติ เท่ากับหรือมากกว่า 50 + 1.5 * พิสัย จะได้เกรด A

50 + 1.5*8 = 62 คะแนน T ปกติ 62 ขึ้นไปจึงจะได้ A

คะแนนทีปกติ เท่ากับหรือมากกว่า 50 + 0.5* พิสัย แต่ไม่ถึง 50 +1.5* พิสัย จะได้เกรด B

50 + 0.5 *8 = 54 คะแนน T ปกติ 54 ถึง 61 จะได้ B

คะแนนทีปกติ เท่ากับหรือมากกว่า 50 - 0.5* พิสัย แต่ไม่ถึง 50 + 0.5* พิสัย จะได้เกรด C

50 - 0.5 *8 = 46 คะแนน T ปกติ 46 ถึง 53 จะได้ C

คะแนนทีปกติ เท่ากับหรือมากกว่า 50 -1.5* พิสัย แต่ไม่ถึง 50 – 0.5* พิสัย จะได้เกรด D

50 - 1.5 *8 = 38 คะแนน T ปกติ 38 ถึง 45 จะได้ D

คะแนนทีปกติ ที่น้อยกว่า 50 -1.5* พิสัย จะได้เกรด F

คะแนนทีปกติที่น้อยกว่า 38 จะติด F

นำเกรดที่ได้ไปเขียนลงในตาราง จะเป็นดังนี้

ทดลองนำข้อมูลคะแนนเหล่านี้ไปป้อนให้โปรแกรม Normalized T score Calculation ทำงาน จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกัน ดังภาพ

 

------------------------------

 ที่มา : http://www.electron.rmutphysics.com/TScoreชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit