อังคาร, พฤษภาคม 18, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.236.122.9

ค้นหา

สมาชิก ปี 2552

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

 
  ปี 2552 

นายกฤษฎา  สุขเจริญ นายศรายุทธ  ผิวพรรณ
นายปรารภ  พนมใส นายอัศวนนท์   จันทร์ชม
นายภาคินัย  แข็งขัน นางสาวทิพกฤตา  ปานภักดี
นางสาวกมลชนก  แก้วหล่อ นางสาวบุษบา  น้อยบุ ตร
นางสาวกมลวรรณ   อ้อคำ นางสาวศิรินทรา  สีทอง
นางสาวกุสุมาพร   เภสัชชา นางสาวสกานต์  สุทธะโส
นางสาวจิดารัตน์  ดีรบรัมย์ นางสาวสมฤทัย  คำหมื่น
นางสาวจิราภรณ์  ชัยณรงค์ นางสาวสายทอง   ศรีบาง
นางสาวดิศริน    พยัฆกุล นางสาวสิทติประภา   เทียมศักดิ์
นางสาวนพรัตน์  แก้วบุตรดี นางสาวสุนทรี   บัวบาล
นางสาวนิภา  นาชัย นางสาวสุปรียา  ธรรมสุทธิ์
นางสาวปริฉัตร  ปะวะภูโต นางสาวสุภัชธิดา  จู๋นางรอง
นางสาวพัชริดา  เรืองไพศาล นางสาวสุภัทราภรณ์  จำปาแดง
นางสาวพิมพิไล   ชารัมย์ นางสาวสุภาภรณ์  คำมุงคุณ
นางสาวไพจิตร  บัวละคร นางสาวสุรีรัตน์  ศิขิรัมย์
นางสาวยุพิน  ปะทะรัมย์ นางสาวสุวรรณี  นิลงาม
นางสาวรัตติกาล  ตามทวี นางสาวสุวิมล  สายสุวรรณ
นางสาวรุ่งนภา   สังสีแก้ว นางสาวหริศรา   คำพา
นางสาวลินดา  สีน้ำเงิน นางสาวหัถยา  อ่อนรัมย์
นางสาววาสนา  กุลสารี นางสาวอรพรรณ  สูบไธสง
นางสาววิลัยรัตน์  แท่นคำ นางสาวอัญชลี  อุมมะลี
นางสาวอารีย์  ดีราชรัมย์  

 

 

 

 

นายกฤษดา  ปรุดรัมย์ นายปิยวัฒน์  ทองคำ
นายกล้าหาญ  คงมงคล นายวัชรินทร์  ด้ายรินรัมย์
นายณัฐพงษ์  หุ่นแจ้ง นายวิทวัสถ์  พันเมือง
นายนิติพล  เจิมรัมย์ นายสิทธิวัฒน์  ตีบไธสง
นายบุญยง    ปักเคทาติ นายสุวัฒน์  บุญมี
นางสาวกาญติมา  พวงเพ็ชร นายอภิเชษฐ์   นิพิมาย
นางสาวกุลวดี    จันทรโส นางสาววิภาพร  ประอันทัง
นางสาวจตุพร  หลักงาม นางสาววิรมล  มีโครตกอง
นางสาวจุไรพร   กุลประยงค์ นายอภิลักษณ์ จันดากุล
นางสาวเจติยา    ชินเนหันหา นางสาวศิริขวัญ  นาคาธร
นางสาวเจนจิรา  เดชารัมย์ นางสาวศิรินญา  สินสายรัมย์
นางสาวดวงใจ  เก่งนอก นางสาวศิริพร    เป้งทอง
นางสาวธิดารัตน์   พริ้งเพราะ นางสาวศิริพร   ประจำ
นางสาวปริศนา  ดวงจันทร์ นางสาวศิริรัตน์  ชุมชาติ
นางสาวพริม  ทรัพย์สำรวย นางสาวสุกัญญา  สุฤทธิ์
นางสาวมณีรัตน์  เดือนแจ้งรัมย์ นางสาวสุดา  พิมพ์ทอง
นางสาวระเบียบ  ตั้งชาติ นางสาวสุรารักษ์  สำเร็จ
นางสาวรัชนีพร  ดีโชรัมย์ นางสาวสุภาวดี  สายรัตน์
นางสาววงศ์วรรณ  คงรีรัมย์ นางสาวอมรรัตน์  โคติรัมย์
นางสาวไอยลดา  คุงฟ้ารัมย์ นางสาวอุบล  สังรัมย์
นายทวีศักดิ์  สีรุ้ง นายวีรชัย  โพธิ์ชัย
นางสาวสุภาภรณ์  บุญขาว นางสาวภัศราภรย์  จันทระภา

 
 

 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit