การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
การเจริญเติบโตขอสิ่งมีชีวิต  แบ่งเป็น
1. พวกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
2. พวกท่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง  แบ่งเป็น

2.1 พวกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อฟักออกจากไข่แล้ว   
( ไข่ ---------->   ตัวเต็มวัย  )
ได้แก่  แมลงหางดีด ตัวสองง่าม ตัวสามง่าม                           

       
แมลงหางดีด              วงชีวิตของตัวสองง่าม            วงชีวิตของตัวสามง่าม 

2.2 พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย คือเมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่แล้ว จะเป็นตัวอ่อนซึ่งมีรูปร่างต่างจาก
ตัวเต็มวัย แล้วจึงเปลี่ยนไป มีลักษณะ เหมือนตัวเต็มวัย
( ไข่ -------> ตัวอ่อน --------->  ตัวเต็มวัย )  
ได้แก่ ตั๊กแตน เรือด มวนต่าง   แมลงสาบ  จิ้งหรีด                                                 

 

 

วงชีวิตของตั๊กแตน

2.3 พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ไม่สมบูรณ์หรือแบบไม่ครบขั้น  แมลงพวกนี้ตอนเป็นตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ
ต่อมาเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจึงเปลี่ยนมาอาศัยอยู่บนบก 
( ไข่ ----------->  ตัวอ่อน  ------------>  ตัวเต็มวัย )  
ได้แก่  แมลงปอ   ชีปะขาว  

 

 

วงชีวิตของแมลงปอ     


2.4 พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์แบบหรือครบขั้น เป็นการเจริญเติบโตของแมลงเริ่มจากไข่ เป็นตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ได้แก่ ยุง ผีเสื้อ  แมลงวัน  ผึ้ง ด้วงต่าง ๆ

               

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลงวัน          การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผีเสื้อ     

นอกจากแมลงเป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างที่มีการเจริญเติบ โตแล้ว สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ คางคก เขียด ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ในระหว่างที่มีการเจริญเติบโตด้วยเช่น กัน                                           


          


วงชีวิตของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

แหล่งอ้างอิง 

www.sainampeung.ac.th/wbi/ict-teacher/pensri/units/unit1/chapter1/chapter1_1/Reproductive.html

www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/lamphu_s/bodysystem/sec07p01.htm

th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:ระบบสืบพันธุ์

www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ระบบ สืบพันธุ์

 www.sainampeung.ac.th/wbi/ict-teacher/pensri/units/unit1/chapter1/chapter1_1/Reproductive.html