จันทร์, กุมภาพันธ์ 17, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.232.125.29

ค้นหา

สรุปรายงานการส่งงาน/การบ้าน/รายงาน ผ่านระบบ online

สรุปรายงานการส่งงาน/การบ้าน/รายงาน ผ่านระบบ online

ชื่อ-ชื่อสกุล เจ้าของงาน เลขนักเรียน เลขประชาชน ยอมรับเงื่อนไข ประเภทการส่ง แนบไฟล์ ชื่อ-ชื่อสุกล ผู้ส่ง

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit