พฤหัสบดี, มิถุนายน 04, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

34.232.62.209

ค้นหา

สมาชิก ปี 2551

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

 
สมาชิก ปี 2551

 

นายจักรี  นันทพันธ์

นายโยธิน   แสงวาโท

นายชัยวัฒน์  สลางสิงห์

นายวัชรพงษ์   มีศรี

นายดำรงค์   อ่อนรัมย์

นายศักดิ์ชัย  ทินปราณี

นายทรงศักดิ์    นบน้อม

นายสันติสุข   สีทอน

นายธนคุณ  แก้วนุ่น

นายสุรเชษฐ์  ช่างยา

นายภูบดินทร์  หลงรักษ์

นายอิทธิพล   เรืองมนตรี

นางสาวกรรณิกา   คำอาจ

นางสาวปวีณา  ประสงค์เงิน

นางสาวกรรณิการ์  ภูแก้ว

นางสาวพิไลวรรณ  พิมพ์นนท์

นางสาวกฤติกรณ์  โกติรัมย์

นางสาวมานี   พวงเพชร

นางสาวจินตนา  พรคลัง

นางสาวรวีวรรณ  นันทพันธ์

นางสาวจิราภรณ์  แสงสว่าง

นางสาววารุณี  ดีโพรัมย์

นางสาวจีราภรณ์   ศรีวรรณา

นางสาววนิดา   ชินคำ

นางสาวจุรีภรณ์  สมสอง

นางสาวศศิวิมล  สัตตารัมย์

นางสาวดวงกมล  โคกสีสำราญ

นางสาวศิวิมล  พรมแป้น

นางสาวทัศณี   ดูเชิดรัมย์

นางสาวสุภา  ปรุดรัมย์

นางสาวทัศนีย์  เพียพยัคฆ์

นางสาวสุมาลี  พาแพง

นางสาวทิพวรรณ  ไชยรินทร์

นางสาวสุรีรัตน์  สุมาลัย

นางสาวทิพวรรณ  ยมนัด

นางสาวอภิญญา  นาแพง

นางสาวนุชจรีย์  สมมุติรัมย์

นางสาวอำภา  รอดสวัสดิ์

นางสาวปนัดดา  คูณราช

นางสาวอุบล  เดโชรัมย์

นางสาวประกายรัตน์   ปะกะตัง


นางสาวปรียาภรณ์  ยอดกุล


 

 

 

 
 

 

นายประน๊อด  เจริญรัมย์ นางสาวรัตนาภรณ์   ดาวรุ่งรัมย์
นายภาณุพงศ์  ครุฑสาย นางสาวรัตนสะณี  เสกรัมย์
นายภานุมาศ  มุ่งงาม นางสาววิไลลักษณ์  พูนสวัสดิ์
นางสาวนาฎอนงค์   ปักเคทัง นางสาวศิรินภา  ลาสูงเนิน
นางสาวน้ำฝน  อ่อนรัมย์ นางสาวศิริลักษณ์   สิงห์โตศิริ
นางสาวนิตยา  วรวงศ์ นางสาวสมพิศ  มุ่งดี
นางสาวนิราพร  พลแสน นางสาวสาลิณี  เคนคำ
นางสาวบุผาสรรค์  ศิขิรัมย์ นางสาวสุดารัตน์  ประสีระเตสัง
นางสาวเบญจมาศ  ชัยประเสริฐ นางสาวสุพรรณนิภา  ลาทัพ
นางสาวเบญจวรรณ  ดาวรัมย์ นางสาวสุพรรณี   สิงห์แก้ว
นางสาวปิยวรรณ  บำรุงไร่ นางสาวอำภาภรณ์  เดชกุลรัมย์
นางสาวพัชรี   ศรีสารคาม นางสาวรวีวรรณ  วรวงค์
นายภาสกร  ครุฑสาย  
นายวิษณุกร  บุ้งทอง  
นายรัตนพล    ดาวดายรัมย์  

 

 

 

 
 

 

นางสาวขนิษฐา  เดชกุลรัมย์ นางสาวสวรินทร์  กล้าหาญ
นางสาวนุชนาถ  น้อยหงษ์ นางสาววิรากานต์  ใยอุ่น
นางสาวเบญจมาศ  นนทะชัย นางสาวสุนิษา  ซารัมย์
นางสาวปพิตรา  จั้นพลแสน นางสาวสุดารัตน์   บุญมาก
นางสาวปวีณา  สุปิรัยธร นางสาวสุมิตรา  กันทะพร้าว
นางสาวพิชญานันท์   ดวงจิตร นางสาวสุรีรัตน์   ศิขิรัมย์
นางสาวภัสรา  เดชกุลรัมย์ นางสาวอรอุมา  ยอดกุล
นางสาวมะลิซ้อน  กองดวง นางสาวอุทุมพร   ขึ้นนกคุ้ม
นางสาวมุกดา  สืบสาย นางสาวแอน  โพธิ์ดีรัมย์
นางสาวรัชนี     วิถี นางสาวรุ่งตะวัน  บุ้งทอง
นางสาวรุ่งทิพย์  เดือนแจ้งรัมย์ นางสาววรรณพร  กล้ากระโทก
นางสาวรัตติกาลกรณ์  ลิ้นลา  

 

 

 
 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit